ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษา(โรงเรียนวัดกะเปียด)

  • โรงเรียนวัดกะเปียด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต. กะเปียด อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 80260 เบอร์โทรศัพท์ 0-7552-0229 พืชเศรษฐกิจของชาวกะเปียดคือ ยางพารา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน
           จุดเด่น โรงเรียนวัดกะเปียดมีนักเรียนที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการแต่งกลอน และร้องเพลงบอกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการฝึกทักษะการนวดแผนไทยให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ด้วย
           จุดด้อย โรงเรียนวัดกะเปียดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรู้เท่าทันสังคมภายนอก จึงง่ายต่อการถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีไม่ควร
  • บุคลากรของโรงเรียนวัดกะเปียด มี ครู 13 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และพนักงานบริการ (ภารโรง) 1 คน นักเรียนมีทั้งหมด 192 คน ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนวัดกะเปียดมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ มีแฟ้มแยกเก็บข้อมูลเป็นฝ่ายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้โดยใช้สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ช่วยในการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ๆ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากครูที่มีส่วนรับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล บางท่านมีการโยกย้ายสถานที่ทำงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในบางฝ่ายงานใหม่
  • นวัตกรรม ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดกะเปียด คือ การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้สะดวกในการค้นหาฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของโรงเรียนและใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น ผนวกกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ เช่น E-learning  เข้ามาร่วมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปส่งงานหรือศึกษา ทบทวน เนื้อหาสาระวิชาความรู้ต่างๆ ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
                   ดังนั้น ความรู้จากการเรียนการสร้างบล็อกมา น่าจะได้นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในนวัตกรรมเรื่องนี้ได้ และอาจเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนครูคนอื่นๆ ได้นำมาสร้างบล็อกความรู้ส่วนตัว เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

my photo