ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ นางสาวอรพรรณ นามสกุล ริยาพันธ์
ครู โรงเรียนวัดกะเปียด อ. ฉวาง สังกัด สพป.นศ. 2
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)                 
                     ม. สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
งานที่รับผิดชอบ หัวหน้างานวิชาการมัธยม
                         หัวหน้างานฝ่ายวัดผลประเมินผล
                         ผู้ช่วยเลขาศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 13
คติประจำใจ       รู้เหตุ รู้ผล นำตนก้าวหน้า

my photo