ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 แสดงความคิดเห็น

ตามที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้ส่งงานอาจารย์มาแล้วนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมอย่างมากที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหาร โดยจะนำไปสร้างบล็อกรายวิชาที่สอนและบล็อกโรงเรียนดังที่กล่าวในกิจกรรมที่ 4 ผลดี ของการใช้งานบล็อกคือได้ความรู้เพิ่มเติม ได้ชิ้นงานนวัตกรรมการสอนใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีพร้อม ผลเสีย อาจทำให้เกิดภาระงานมากขึ้นเนื่องจากอาจารย์สามารถสั่งงานผ่านบล็อกได้เลย และนักศึกษาบางท่านอาจไม่ค่อยมีเวลาเช็คงานผ่านบล็อกทำให้การส่งงานล่าช้าไปบ้างในบางครั้ง......แต่ก็มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้เรื่องบล็อกดีคะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์

 • การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มีขั้นตอนดังนี้
 1. เสนอโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศต่อมหาวิทยาลัยฯ
 2. ติดต่อบริษัททัวร์
 3. ทำพาสปอต (passport)
 4. ขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด
 5. เดินทางโดยรถบัสสู่ดินแดนมาเลเซีย-สิงคโปร์
 • บรรยากาศและสิ่งที่พบปะจากการศึกษาดูงานในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์มีข้อแตกต่างกันมาก คือเรื่องที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในมาเลเซียเจ้าหน้าที่จะเป็นกันเองมาก ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายคนไทย การตรวจก็ไม่อะไรมาก  แต่ในสิงคโปร์ตรวจเข้มมากสแกนตรวจรถด้วย..ยิ่งหมากฝรั่งและของมีคมยิ่งห้าม คนสิงคโปร์ทุกเวลา ทุกนาทีมีค่ามาก ผู้คนจะทำอะไรแบบเร่งรีบมาก คนไทยแทบจะต้องวิ่งตามจึงจะทัน การติดต่อสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส..หรือพูดง่ายๆ ว่าหน้าตาไม่ค่อยรับแขกสักเท่าไหร่ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจหน้าตาดุ๊ดุ..........ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยรวมทั้ง 2 ประเทศดีพอๆ กัน  มาตบท้ายที่เรื่องอาหารการกิน.....ทั้ง 2 ประเทศมีรสชาติอาหารแตกต่างจากบ้านเรามาก ที่มาเลเซียเน้นเครื่องเทศชนิดต่างๆ  ส่วนสิงคโปร์อาหารค่อนข้างจืดชืดไร้รสชาติ...สู้แกงไตปลาบ้านเราก็ไม่ได้..คราวหน้าถ้าใครจะไปทั้ง 2 ประเทศนี้อีก...ขอแนะนำให้พกพาอาหารแห้ง เช่น น้ำพริกและเครื่องปรุงรสชาติอาหารพวกซอสหรือน้ำปลาไปด้วยนะคะ

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษา(โรงเรียนวัดกะเปียด)

  • โรงเรียนวัดกะเปียด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต. กะเปียด อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 80260 เบอร์โทรศัพท์ 0-7552-0229 พืชเศรษฐกิจของชาวกะเปียดคือ ยางพารา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน
           จุดเด่น โรงเรียนวัดกะเปียดมีนักเรียนที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการแต่งกลอน และร้องเพลงบอกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการฝึกทักษะการนวดแผนไทยให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ด้วย
           จุดด้อย โรงเรียนวัดกะเปียดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรู้เท่าทันสังคมภายนอก จึงง่ายต่อการถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีไม่ควร
  • บุคลากรของโรงเรียนวัดกะเปียด มี ครู 13 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และพนักงานบริการ (ภารโรง) 1 คน นักเรียนมีทั้งหมด 192 คน ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนวัดกะเปียดมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ มีแฟ้มแยกเก็บข้อมูลเป็นฝ่ายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้โดยใช้สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ช่วยในการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ๆ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากครูที่มีส่วนรับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล บางท่านมีการโยกย้ายสถานที่ทำงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในบางฝ่ายงานใหม่
  • นวัตกรรม ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดกะเปียด คือ การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้สะดวกในการค้นหาฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของโรงเรียนและใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น ผนวกกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ เช่น E-learning  เข้ามาร่วมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปส่งงานหรือศึกษา ทบทวน เนื้อหาสาระวิชาความรู้ต่างๆ ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
                   ดังนั้น ความรู้จากการเรียนการสร้างบล็อกมา น่าจะได้นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในนวัตกรรมเรื่องนี้ได้ และอาจเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนครูคนอื่นๆ ได้นำมาสร้างบล็อกความรู้ส่วนตัว เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น

my photo