ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม spss for windows

 
1.             เปิดโปรแกรม  SPSS  For Window
2.             ภายในหน้าต่าง ๆ ของ SPSS ให้คลิกที่ “Variable view” ก็จะปรากฏหน้าต่างเป็นตารางออกมาแล้วก็พิมพ์ คำว่า
 - เพศ, a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3 ลงในช่อง NAME คลิกช่อง TYPE จะปรากฏหน้าต่างมาให้ ให้คลิก STRING สำหรับข้อมูล แบบอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ข้อมูลชนิดนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้แต่สามารถหาความถี่ได้ เช่น Label ใช้สำหรับอธิบายตัวแปร เช่น SEX เราใช้ 1 แทนเพศชาย และ 2 แทนเพศหญิง
- พิมพ์เลข 1 ลงไปในช่อง Value(แถวเดียวกับเพศ) และพิมพ์ คำว่า ชาย ลงในช่อง Value Label
คลิก Add พิมพ์ 2 ในช่อง Value และพิมพ์ คำว่าหญิง ในช่อง Value Label แล้วคลิก Add จากนั้นคลิก OK
- ใส่ระดับการประเมินค่า 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด ในช่อง value (แถว a1-d3)
- ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการในช่อง width
- เลือกจำนวนจุดทศนิยมที่ต้องการ (0) ในช่อง deimals

3.             คลิกที่ “Data view” ใส่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทุกชุดลงไป (20 ชุด)
4.             Save ข้อมูลลงใน drive: D
5.             การวิเคราะห์ข้อมูล
-คำนวณผลรวม คลิก  transform>compute-พิมพ์  taใน target variable แล้วเลือก sumใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก OK
-เลือก transform>compute เหมือนเดิม พิมพ์  tbใน target variable  แล้วเลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก OK
-เลือก transform>compute -พิมพ์  tcใน target variable แล้วเลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก OK
-เลือก transform>compute -พิมพ์ tdใน target variable แล้วเลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก OK
-การหาค่าร้อยละ เลือกคำสั่ง  analyze>descriptive statistic>frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3แล้วคลิก OK แสดงประมวลผล
6.             การหาค่าทางสถิติพื้นฐาน
- เปิดข้อมูลเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนแล้ว
- คลิก Analyze>Descriptive Statistic > descriptive แล่วเลือกคำนวณได้ตามความต้องการ เช่น Mean : แสดงค่าเฉลี่ย, Median : แสดงค่ามัธยฐาน, Mode : แสดงค่าฐานนิยม, Sum : แสดงค่าผลรวม, Range : แสดงค่าพิสัย, Minimum : แสดงค่าต่ำสุด,Maximum : แสดงค่าสูงสุด เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลี่ย หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อคำถามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน โดยใช้คำสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive > เลือกข้อมูลใส่ใน Variable ตามต้องการ > OK

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

my photo